FutbolGündem

Günay’dan Aysal’a gönderme; Kulübüne karşı suçlarını örtmek için gündemi değiştiriyor!..

Yüksel Günay’dan Ünal Aysal’a gönderme; Kulübüne karşı suçlarını örtmek için gündemi değiştiriyor!..  Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Galatasaray Başkanı Aysal’ın, “Bazı kulüpler Galatasaray kompleksiyle yaşıyor” açıklamasını bu sözlerle yorumladı ve ekledi: “Kulübüne karşı suçlarını örtmek için gündemi değiştiriyor.”

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal’ın, ön­ce­ki gün ya­pı­lan di­van ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da, “Ba­zı ku­lüp­ler sa­de­ce Ga­la­ta­sa­ray komp­lek­siy­le ya­şı­yor. Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda­ki gö­rün­tü­ler, bi­ze kar­şı bes­le­nen düş­man­lı­ğı gös­ter­miş­tir. Ca­mi­amız kıs­ka­nı­lan bir ku­lüp ha­li­ne gel­miş­tir” söz­le­riy­le isim ver­me­se de Fe­ner­bah­çe’yi he­def al­ma­sı dik­kat çek­ti.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, Fe­ner­bah­çe Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yük­sel Gü­nay, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Fe­ner­bah­çe’de 106 yıl­dır böy­le bir şey söz ko­nu­su de­ğil. Bu­nu söy­le­yen ku­lüp baş­ka­nı han­gi or­tam­da böy­le bir cüm­le kur­ma ih­ti­ya­cı­ his­set­ti? Ben­ce başka mercileri öne çıkararak kulüpteki durumundan dolayı kendisini kurtarma çabası içinde… Da­ha açık­ça­sı ku­lü­bü­ne kar­şı suç­la­rı­nı ört­mek için gün­de­mi de­ğiş­ti­ri­yor” de­di.

İki ca­mi­a ara­sın­da böy­le bir so­ru­nun ol­du­ğu­na inan­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Gü­nay, “Bir baş­ka­nın bu söy­le­viy­le Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası ve Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­ası kar­şı kar­şı­ya gel­mez” di­ye ko­nuş­tu.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu